กฎหมายแรงงานไทย ที่ HR มือใหม่ควรรู้!

Blog Image
  • Admin
  • 09 APRIL 2024

กฎหมายแรงงานไทย ที่ HR มือใหม่ควรรู้!

งานบริหารทรัพยากรบุคคล(HR) เป็นงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก หนึ่งในภาระหน้าที่หลักของ HR คือ การดูแลเรื่องกฎหมายแรงงาน ซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทางเราบุคคล.com จึงมุ่งหวังที่จะเป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับ HR มือใหม่ ในการทำความเข้าใจกฎหมายแรงงานไทยที่สำคัญ จะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลย!

1. การจ้างงาน: กฎหมายแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น อายุขั้นต่ำ การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การลาหยุด การล่วงเวลา การเลิกจ้าง ฯลฯ HR จำเป็นต้องเข้าใจกฎหมายเหล่านี้ เพื่อดำเนินการจ้างงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
2. สวัสดิการ: กฎหมายแรงงานกำหนดให้ผู้ประกอบการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันลาป่วย ลาคลอด ฯลฯ HR มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรสวัสดิการเหล่านี้ให้แก่ลูกจ้าง
3. ความปลอดภัย: กฎหมายแรงงานกำหนดให้ผู้ประกอบการจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง HR จำเป็นต้องจัดฝึกอบรมความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง และดูแลให้สภาพแวดล้อมการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
4. การคุ้มครองแรงงาน: กฎหมายแรงงานมีบทบัญญัติคุ้มครองแรงงานในหลายประเด็น เช่น การห้ามจ้างแรงงานเด็ก การจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ การห้ามเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ฯลฯ HR มีหน้าที่ปกป้องสิทธิของลูกจ้าง และแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงสิทธิของตน

กฎหมายแรงงานไทยมีความสำคัญต่อทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้าง HR มือใหม่ควรศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายเหล่านี้ เพื่อดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้โปรแกรมบุคคล.com สามารถตั้งค่าใช้งานเพื่อกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานได้ เช่น การลา หรือ วันหยุดประจำปี เป็นต้น สามารถทดลองใช้งานโปรแกรมบุคคล.com ได้แล้ววันนี้